Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Α ρ χ ι κ ή   σ ε λ ί δ α         H o m e    p a g e

Το γραφείο μας με έδρα τη Σάμο, που λειτουργεί από το 1987, δραστηριοποιείται κυρίως στην εκπόνηση εργασιών αντικειμένου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού .

Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, περιλαμβάνων μεταξύ άλλων ηλεκτρονικό φωτογραμμετρικό σταθμό (ERDAS)), δύο ζέυγη γεωδαιτικών δεκτών (GPS), γεωδαιτικούς σταθμούς, χωροβάτες, σκάφος βυθομετρήσεων, και ισχυρό λογισμικό.

Η πληθώρα των εκπονηθεισών εργασιών περιλαμβάνει όλο σχεδόν το εύρος των αντικειμένων του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και οι πελάτες ή συνεργάτες αφορούν τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα.